گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمدباقر سلطانی بروجردی
زندگی و زمانه آیت‌الله سید حسین بروجردی

آیت‌الله بروجردی می‌گفت شاه از خودش اختیاری ندارد و تحت فشار دولت‌های بیگانه است؛ لذا کوشش ما این است که خیلی احساس ضعف نکند. مصالح مملکت و اسلام را به او تذکر می‌دهیم، اما جوان است و مغرور.

Read More

مروری بر کتاب خاطرات آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی

اشاره آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی (۱۳۹۳-۱۳۱۰) از جمله روحانیون فعال در نهضت امام خمینی و از جمله سیاستمداران جمهوری اسلامی در سالیان پس از پیروزی انقلاب بوده است؛ او مسئولیت‌هایی …

Read More