تاریخ شفاهی حلّال برخی از مشکلات کلیدی تاریخی است

اشاره رسول جعفریان، روحانی و پژوهشگر تاریخ ایران است. وی اکنون استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است. …

Read More