گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمدباقر سلطانی بروجردی
زندگی و زمانه آیت‌الله سید حسین بروجردی

آیت‌الله بروجردی می‌گفت شاه از خودش اختیاری ندارد و تحت فشار دولت‌های بیگانه است؛ لذا کوشش ما این است که خیلی احساس ضعف نکند. مصالح مملکت و اسلام را به او تذکر می‌دهیم، اما جوان است و مغرور.

Read More